google plus
Rozmiar: A A A

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1, tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektordane@op.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych (profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana wizerunek utrwalony w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu  zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w sanatorium poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ, ZUS, US) .
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania (zdrowotnych) tj. przez okres 20 lat, dane uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 2 tygodnie.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia.
 8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.