Rozmiar: A A A

Regulamin pobytu w apartamentach

REGULAMIN APARTAMENTÓW „LEŚNE ZACISZE”

 

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług hotelarskich w budynku: Apartamenty „Leśne Zacisze” przy ul. Podgórnej 1, 33-380 w Krynicy-Zdroju przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o., ul. Podgórna 1, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000427770, NIP: 7343516238, REGON: 122586592, kapitał zakładowy: 3 407 000 zł
 2. Regulamin określa również zasady przebywania na terenie Apartamentów „Leśne Zacisze” oraz reguły porządkowe, w tym dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujące w budynku Apartamentów.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Sanatorium oraz na stronie internetowej www.lesnik-drzewiarz.pl.
 4. Każda osoba która ma zamiar korzystać z usług zakwaterowania w Apartamentach „Leśne Zacisze” jest zobowiązana przed zakwaterowaniem zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Osoba korzystająca z usług zakwaterowania w Apartamentach „Leśne Zacisze” (dalej „Gość”) jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2 RECEPCJA

 1.  Recepcja Apartamentów „Leśne Zacisze” znajduje się w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” i jest czynna codziennie od godziny 7:00 do godziny 19:00. Kontakt z recepcją jest możliwy pod numerem telefonu +48 18 471 28 61 oraz +48 601 653 873.
 2. Ochrona Apartamentów „Leśne Zacisze” znajduje się w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” i jest czynna codziennie od godz. 19:00 do godz. 7:00. Kontakt z ochroną jest możliwy pod numerem telefonu +48 18 471 28 61 oraz +48 601 653 873.

 

§ 3 DOBA HOTELOWA

 1.  Usługa zakwaterowania w Apartamentach „Leśne Zacisze” świadczona jest w określonym przedziale godzinowym, w którym Gość może przebywać w apartamencie tzw. „doba hotelowa”.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Oferta Apartamentów „Leśne Zacisze” wraz z opisem apartamentów jest dostępna na stronie internetowej www.lesnik-drzewiarz.pl oraz na wybranych internetowych portalach rezerwacyjnych.

 

§ 4 WARUNKI REZERWACJI

 1.  Rezerwacji apartamentu w budynku „Leśne Zacisze” można dokonać w następujący sposób:
  1. telefonicznie pod numerem +48 18 471 28 61 oraz +48 601 653 873 tj. recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz”;
  2. osobiście za pośrednictwem recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz”;
  3. poprzez wypełnienie formularza rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.lesnik-drzewiarz.pl zakładka: Apartamenty „Leśne Zacisze”;
  4. za pośrednictwem internetowych portali rezerwacyjnych.
 2. Dokonanie rezerwacji, o której mowa lit. a i b następuje w chwili przesłania przez Recepcję Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” wiadomości zawierającej szczegóły pobytu, w tym datę, cenę i rodzaj apartamentu, oraz termin w jakim należy wpłacić zaliczkę na poczet ceny pobytu, na adres e-mail podany przez osobę rezerwującą apartament.
  Szczegółowe warunki dokonania rezerwacji drogą elektroniczną określone są na etapie dokonywania rezerwacji na stronie www.lesnik-drzewiarz.pl lub właściwym portalu rezerwacyjnym.
 3. Brak zapłaty zaliczki w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej powoduje wygaśnięcie rezerwacji. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w chwili wpłacenia zaliczki na poczet ceny pobytu w wysokości i w terminie wskazanym w wiadomości określonej w ust. 2. Rezerwacja potwierdzona zachowuje ważność do końca pierwszej doby hotelowej, tj. do godz. 11.00, chyba że Gość uprzedził o późniejszym przybyciu do Apartamentów „Leśne Zacisze”.
 4. Pozostała część opłaty za wynajem apartamentu pobierana jest z góry po dokonaniu czynności meldunkowych przed wydaniem kluczy do apartamentu.
 5. W celu otrzymania faktury VAT tytułem dokonanej przedpłaty niezbędne jest niezwłoczne podanie danych nabywcy wymaganych przepisami do poprawnego wystawienia faktury.
  W celu otrzymania faktury VAT na Firmę fakt ten należy zgłosić przed wystawieniem faktury.
 6. Życzenie Gościa dotyczące przedłużenia bądź skrócenia okresu pobytu poza okres wskazany w potwierdzonej rezerwacji powinno być zgłoszone niezwłocznie. Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” potwierdzi w formie mailowej możliwość i warunki przedłużenia bądź skrócenia okresu pobytu w Apartamentach „Leśne Zacisze”, biorąc pod uwagę dostępność apartamentów.
 7. Zmiany rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem podmiotów trzecich można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tych podmiotów.

 

§ 5 MELDUNEK

 1.  Meldunek Gości można dokonać w recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” Meldunku dokonuje wyłącznie osoba pełnoletnia będąca Gościem. Gość zobowiązany jest zameldować siebie oraz inne osoby przebywające w Apartamentach „Leśne Zacisze” przed rozpoczęciem korzystania z usług hotelowych.
 2. Podstawą zameldowania jest okazanie w recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” dokumentu tożsamości z fotografią celem identyfikacji, oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej.
 3. Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa podczas zameldowania zabezpieczenie w wysokości 500 zł za jeden apartament. na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych w Apartamentach „Leśne Zacisze”.
 4. Zabezpieczenie może zostać pobrane w formie kaucji gotówkowej, bądź poprzez czasową blokadę środków pieniężnych na karcie kredytowej Gościa (tzw. preautoryzacja).
 5. Po uprzednim sprawdzeniu stanu apartamentu przez pracownika Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz”, kaucja w formie gotówki zostanie zwrócona przy wymeldowaniu Gościa, a blokada preautoryzacja na karcie kredytowej zostanie wycofana w dniu wymeldowania Gościa.
 6. Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” może potrącić z zabezpieczenia odpowiednią kwotę z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamentach „Leśne Zacisze” przez Gościa lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 7. Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” nie dokonuje zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy Gość nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.

 

§ 6 USŁUGI PODSTAWOWE ORAZ DODATKOWE

 1.  W ramach ceny za pobyt w Apartamentach „Leśne Zacisze” realizowane są następujące usługi:
  - zakwaterowanie w apartamencie zgodnym z rezerwacją, według opisu zamieszczonego na stronie internetowej www.lesnik-drzewiarz.pl;
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,
  - dostęp do Wi-FI na terenie apartamentu.
 2. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z następujących usług:
  - sprzątania apartamentu w trakcie pobytu - 60 zł/usługa
  - pralni – 10 zł/wsad do pralki
  - wyżywienia i zabiegów leczniczych zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.lesnik-drzewiarz.pl
 3. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z wynajmu:
  - niestrzeżonego parkingu - 14 zł/doba
  - garażu - 18 zł/doba
  - sali kominkowej – 200 zł/dzień
  Niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja.
 4. Pobyt zwierząt na terenie Apartamentów „Leśne Zacisze” jest akceptowany za dodatkową opłatą 30 zł/doba. Gość, który trzyma w apartamencie zwierzę ponosi za nie odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Recepcja pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,80 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu (trwającego dłużej niż jedną dobę). Wysokość stawki określa UCHWAŁA NR XLII.327.2021 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 listopada 2021 r.

 

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1.  Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie Apartamentów „Leśne Zacisze” pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, w szczególności za uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamentach, powstałe w wyniku działań osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Apartamentach „Leśne Zacisze”, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o wyrządzonej szkodzie.
 4. W przypadku zawiadomienia przez Gościa o szkodzie lub wykrycia szkody podczas wymeldowania Gościa, zostanie spisany protokół szkody. W przypadku gdy Gość bezpodstawnie odmówi podpisania protokołu szkody, Pracownik Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” jest uprawniony do podpisania protokołu jednostronnie wraz z odpowiednią adnotacją o odmowie podpisania protokołu przez Gościa.
 5. Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” zastrzega sobie możliwość pobrania odpowiedniej kwoty odszkodowania z zabezpieczenia, o którym mowa w par. § 5 ust. 6 Regulaminu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Goście obowiązani są niezwłocznie zgłaszać recepcji wszelkie usterki lub awarie sprzętu i wyposażenia w apartamencie.

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1.  W trosce o zapewnienie Państwu udanego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych postanowień porządkowych.
 2. Osoby niebędące Gośćmi mogą przebywać na terenie apartamentów w godz. od 7.00 do 22.00.
 3. W budynku Apartamenty „Leśne Zacisze” obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
  W trakcie ciszy nocnej, osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający ciszy i spokoju innych osób przebywających w obiekcie.
 4. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku ewakuacji opisane są na drzwiach wyjściowych każdego apartamentu.
 5. Na całym terenie Apartamentów obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” ma prawo obciążyć osobę naruszającą zakaz karą porządkową w wysokości 500 zł lub kosztami czyszczenia apartamentu.
 6. Gość każdorazowo opuszczając apartament powinien sprawdzić odpowiednie zabezpieczenie apartamentu, tj. ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany i zamknąć okna, a także wyłączyć sprzęt elektroniczny, zgasić światło, sprawdzić czy drzwi zostały dokładnie zamknięte.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie apartamentów zabronione jest:
  - używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentów (powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych); 
 8. Naruszenie powyższych zakazów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu uprawnia do nałożenia kary porządkowej w wysokości 500 zł oraz żądania naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia tego zakazu w pełnej wysokości.

 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W Apartamentach „Leśne Zacisze” zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa gości hotelowych i innych osób przebywających na jego terenie - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zespół Pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz”
życzy miłego pobytu w Apartamentach „Leśne Zacisze”