Rozmiar: A A A

Regulamin

REGULAMIN
DLA KURACJUSZY SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
„LEŚNIK DRZEWIARZ” SP. Z O.O. w Krynicy Zdroju.

 

1. Podstawą przyjęcia Kuracjusza do Sanatorium są następujące dokumenty :

 • aktualne skierowanie wystawione przez NFZ oraz wniosek na leczenie sanatoryjne
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego od kuracjusza pełnopłatnego
 • dowód osobisty
  • opłata za pobyt ze skierowaniem NFZ pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
  • oplata za pobyt pełnopłatny pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Prezesa Zarządu,
  • opłaty dodatkowe za parking, TV, czajnik pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • opłata uzdrowiskowa pobierana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Krynica-Zdrój.

2. Kuracjusz może przebywać w Sanatorium tylko przez okres podany w skierowaniu lub umowie.
3. W przypadku wcześniejszego przyjazdu (co jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją) pobierana jest opłata za nocleg wg. cen ustalonych w Sanatorium.
4. Opłatę za pobyt w Sanatorium oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić w recepcji w terminie trzech dni od dnia przyjazdu.
5. Kosztowności i pieniądze Kuracjusz może złożyć do depozytu w administracji Sanatorium, nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze i inne kosztowności przechowywane i wniesione do zajmowanego pokoju.
6. Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium Kuracjusz zgłasza się do Punktu Przyjęć Kuracjuszy gdzie oddaje dokumenty uprawniające go do pobytu, okazuje dowód osobisty celem zameldowania i przydziału pokoju a następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.
7. Kuracjusze winni przestrzegać wskazań lekarskich odnośnie rodzaju i czasu trwania zabiegów i ściśle się do nich stosować. Za przebieg leczenia odpowiada lekarz prowadzący.
8. Kuracjusz, który nie przestrzega wyznaczonego terminu lub sam zmienia porę zabiegu traci do niego prawo.
9. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie wezwać dyżurną pielęgniarkę tel. wewn.152
10. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone mu do użytkowania lub powierzone jego pieczy przedmioty stanowiące własność Sanatorium. Za wyrządzone szkody w majątku Sanatorium Kuracjusz zobowiązany jest pokryć ich równowartość w kasie sanatoryjnej.
11. Kuracjusze są zobowiązani do przestrzegania czystości i porządku w budynku oraz na otaczającym Sanatorium terenie.
12. Kuracjuszy obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów p/pożarowych.
13. Posiłki wydawane są w określonych godzinach.
14. Od godz. 22.00 do godz.6.00 rano obowiązuje w Sanatorium bezwzględna cisza.
15. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania w pokojach osób z zewnątrz.
16. W czasie dnia Kuracjusz winien zachowywać się tak, by nie zakłócać innym spokoju i wypoczynku.
17. ZABRANIA SIĘ:

 • palenia tytoniu na terenie całego obiektu, także na balkonach (palić można jedynie w wyznaczonych miejscach),
 • włączania w pokojach urządzeń kuchennych, grzałek i żelazek elektrycznych,
 • wynoszenia z jadalni naczyń i nakryć stołowych oraz potraw do pokoju,
 • przywożenia i przechowywania zwierząt domowych,

18. Każdorazowo opuszczając pokój Kuracjusz jest obowiązany: sprawdzić zamknięcie kranów, wyłączyć światło, radio, TV, zamknąć okna i drzwi, klucz zostawić w recepcji.
19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jak i ułatwienie drogi dotarcia lekarza lub pielęgniarki w razie zasłabnięcia, pokoju nie należy zamykać w nocy na klucz.
20. W przypadku niewłaściwego zachowania się lub naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, Prezes Zarządu Sanatorium w porozumieniu z lekarzem leczącym mają prawo pozbawić Kuracjusza dalszego pobytu w Sanatorium.
21. Kuracjusz może prosić o skrócenie pobytu w Sanatorium tylko z ważnych udokumentowanych powodów tj. zgon w rodzinie, choroba itp. Wówczas powinien poinformować pielęgniarkę przełożoną o swoim zamiarze z jednodniowym wyprzedzeniem.
22. Kuracjusz, który bez uzasadnionej przyczyny nie wykorzystał w całości lub w części skierowania lub został przed terminem wypisany z własnej winy lub samowolnie przerwał leczenie zobowiązany jest do pokrycia kosztów obciążających z tego tytułu w wysokości 100 zł za każdy dzień nieobecności.
23. Kuracjusz zamierzający opuścić Sanatorium obowiązany jest o tym zawiadomić na jeden dzień przed terminem wyjazdu administrację i załatwić wszystkie formalności związane z wyjazdem.
24. W dniu wyjazdu Kuracjusz proszony jest o przekazanie pokoju pokojowej a klucz i kartę obiegową pozostawić w recepcji.
25. W sprawie skarg i uwag należy zwracać się bezpośrednio do Recepcji lub Naczelnego Lekarza Sanatorium.