Rozmiar: A A A

Kariera

Aktualnie brak ofert pracy w naszym sanatorium

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

 W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1, tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie:
      · art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221 § 1-2 Kodeks pracy,
      · art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 1. Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty– nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.Podanie danych w celu określonym w lit b. jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

Administrator danych  przetwarza  na podstawie - art. 221, 222 , 223 kodeksu pracy dane w zakresie:

 1. monitoringu wizyjnego  niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pracownika  i ochrony mienia i organizacji pracy
 2. monitoringu służbowej poczty elektronicznej w celu  zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej wykorzystanie czasu pracy i właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.